Birou Avocatura - Moniana Iordachescu

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • blue color

Contract de BARTER

E-mail Print
User Rating: / 1
PoorBest 
CONTRACT DE BARTER

 

 

I. PĂRTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social în ……………………………………….(localitatea), str. ………………….…….  nr. ……… bloc …....., scara ………., etaj ………, apartament ……….. judet/sector …………………………... înregistrată la Oficiul Registrului Comertului ………………………………, sub nr. ………………. din ………………….., cod fiscal nr. …………………………din ………………..….., având contul nr. ……………………………., deschis la ………………………………….…………., existând si functionand potrivit legislatiei statului ……………………… reprezentata de ……...………………, cu functia de …………………..………..….., cetãtean ………………………………………………, posesor act de identitate/pasaport ……………….., în calitate de exportator, pe de o parte, si
1.1. S.C. ………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social în …………………………….(localitatea), str. ………………….…….  nr. ……… bloc …....., scara ………., etaj ………, apartament ……….. judet/sector …………………………... înregistrată la Oficiul Registrului Comertului ………………………………, sub nr. ………………. din ………………….., cod fiscal nr. …………………………din ………………..….., având contul nr. ……………………………., deschis la ………………………………….…………., existând si functionand potrivit legislatiei statului ……………………… reprezentata de ……...………………, cu functia de …………………..………..….., cetãtean …………………………………, posesor act de identitate/pasaport ……………….., în calitate de importator, pe de alta parte, au convenit sã încheie prezentul contract de barter, în urmãtoarele conditii:

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul prezentului contract il reprezintã schimbul de marfuri dintre exportator si importator, astfel: exportatorul va livra importatorului produsele ce sunt mentionate în anexa nr. 1 pct. 1 la prezentul contract, iar importatorul va livra, în contrapartidã, produsele mentionate si descrise în anexa nr. 1 pct. 2 la prezentul contract.

2.2. Raportul de schimb convenit între pãrtile contractante stabilite în baza preturilor existente pe piata rnondialã, a caracteristicilor mãrfurilor, a loturilor de produse livrate în avans, a termenelor de livrare, se stabileste dupã cum urmeazã: ……………………………….. buc./kg/tone, cu livrare în lunile ………………. anul …………

2.3. Exportatorul va livra marfa ………………………………. conform regulii INCOTERMS 1990 ………………………………. .

2.4. Importatorul va livra marfa ……………………………… conform regulii INCOTERMS 1990 ………………………………. .

 

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Termenul/termenele de livrare pentru cantitatea de …………………………… buc./kg/tone este/sunt …………………./ începând cu data de ………………….. pânã la data de ………………..         

 

IV. VALOAREA CONTRACTULUI

4.1. lmportatorul se obligä sã deschidã o garantie bancarã irevocabilã în valoare de ……………… din valoarea mãrfurilor care formeazã obiectul prezentului contract plus ……….. % din contravaloarea dobânzilor aferente.

4.2. In cazul în care importatorul nu va efectua livrãrile de mãrfuri cuvenite exportatorului, acesta din urmã va putea încasa garantia bancarã, fãrã acordul importatorului si îsi va acoperi diferenta pe riscul si cheltuiala importatorului, potrivit clauzelor prezentului contract.

 

V. CALITATEA MARFURILOR

5.1. Calitatea mãrfurilor este cea prevãzutã în anexa nr. ……………………. la prezentul contract, determinatã prin …………………… (analize de laborator, etc.).

5.2. Calitatea marfurilor a fost atestatã pentru fiecare pane contractantã în parte, de cãtre o comisie formatã din persoane competente. Documentele de atestare a calitãtii rnãrfurilor sunt: …………………………………………………………………………………………………

Neconcordanta livrãrilor cu calitatea mãrfurilor specificatã în contract conduce la refuzul acesteia de cãtre partea lezatã.

 

VI. CONDITII DE LIVRARE

6.1. Mãrfurile vor fi livrate conform conditiei INCOTERMS 1990.                   

6.2. Fiecare parte contractantã va comunica celeilalte termenul prealabil al sosirii rnãrfii la granitã, precum si greutatea netã a mãrfii.

 

II. GARANTII

7.1. Pãrtile contractante se obligã sã garanteze marfa, în functie de specificul acesteia, eliberând certificate de garantie în care se va indica:

a) începerea termenului de garantie si durata lui;

b) caurile de încetare sau prelungire a termenului de garantie;

c) documente de atestare a calitãtii mãrfii.

Inãuntrul termenului de garantie, fiecare parte contractantã se obligã sã acorde asistentã tehnicä pentru marfa livratã si furnizarea de piese de înlocuire, aceste operatiuni efectuandu-se gratuit.

Atât importatorul, cât si exportatorul sunt rãspunzãtoare, de viciile ascunse si viciile mãrfurilor livrate.

 

VIII. MODUL DE EFECTUARE A TRANSPORTULUI

8.1. Exportatorul va transporta marfa ……………………………………………………………….               

8.2. Importatorul va efectua transportul mãrfii ………………………………………………………            

 

IX. RECLAMATII

9.1. Atât exportatorul, cât si importatorul au dreptul sã reclame, unul celuilalt, în urma constatãrii, abaterile cantitative, calitative sau defectiunile mãrfurilor ce fac obiectul prezentului contract, determinate de vicii ascunse sau alte cauze generate de pãrti.

9.2. Reclamatiile vor fi fãcute în scris, în termen de …………………… zile/luni de la preluarea mãrfii si vor cuprinde în mod obligatoriu urmãtoarele:

- obiectul reclamatiei;

- termenul în care au fost formulate;

- dovezile abaterilor reclamate;

- metoda de verificare ce trebuie folositã;

- cauzele care au determinat defectele reclamate;

- necesitatea pãstrãrii mãrfii reclamate în depozit, pe un termen contractual determinat;

- modul de stingere a reclamatiilor.

9.3. Defectiunile constatate de pãrti, în urma transportului defectuos, se vor regãsi în reclamatii adresate cãrãusului, cu înstiintarea si a celeilalte pãrti de cãtre partea contractanta care le-a descoperit.

 

X. INVALIDAREA PARTIALA

10.1. Rezilierea totalã sau partialã a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligatilor deja scadente între pãrti.

10.2. Prevederile alineatului precedent nu sunt de naturã sã inlãture rãspunderea pãrtii care, din vina sa, a determinat incetarea contractului.

 

XI. DIVIZAREA CONTRACTULUI

11.1. In cazul in care una sau mai multe clauze ale prezentului contract vor fi declarate nule, clauza/ cla­uzele valide isi vor produce, in continuare, efectele, cu exceptia cazurilor in care clauza/clauzele anulate reprezintã o obligatie esentialã.

11.2. In conditiile prevãzute la alineatul precedent sunt considerate esentiale urmãtoarele obligatii: ………………………………………………………………

 

XII. RENUNTAREA LA DREPTURI

12.1. Faptul cã ……………………………………... (una dintre pãrti) nu insistã pentru indeplinirea strictã a clauzelor prezentului contract sau nu-si exercitã vreuna dintre optiunile la care are dreptul in baza prezentului contract nu inseamnã cã renuntä la drepturile pe care urmeazã sã le dobandeasca in temeiul prevederilor sale.

 

XIII. CESIUNEA CONTRACTULUI

13.1. Pãrtile contractante nu vor putea cesiona drepturile si obligatiile prevãzute de prezentul contract unei terte persoane fãrã acordul expres, dat in scris de cedent.

13.2. Acordul prevãzut la alineatul precedent trebuie comunicat de cesionar in termen de …………. zile de la data cand cedentul i-a cerut acest acord; in caz contrar se prezumã cã cesionarul nu a consimtit cesiunea contractului.

 

XIV.  FORTA MAJORA

14.1. Nici una dintre pãrtile contractante nu rãspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzãtor - total sau partial - a oricãrei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, dacã neexecutarea sau executarea necorespunzãtoare a obligatiei respec­tive a fost cauzatã de forta majorã, asa cum este definitä de lege.

14.2. Partea care invocã forta majorã este obligatã sã notifice celeilalte pãrti, in termen de …………. (zile, ore), producerea evenimentului si sã ia toate mãsurile posibile in vederea limitãrii consecintelor lui.

14.3. Dacã in termen de …………. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, pãrtile au dreptul sã-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fãrã ca vreuna dintre ele sã pretindã daune-interese.

 

XV. CLAUZA PENALA

15.1. In cazul in care una dintre pãrti nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le indeplineste in mod necorespunzãtor, se obligä sã plateascã celeilalte pãrti penalitãti daune-interese in valoare de ……………………………………………… , astfel: ………………………………….                                            

 

XVI. NOTIFICARILE INTRE PARTI

16.1. In acceptiunea pãrtilor contractante, orice notificare adresatã de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinitã dacã va fi transmisã la sediul prevãzut in partea introductivã a prezentului contract.

16.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postalã, ea va fi transmisã, prin scrisoare recoman­datã, cu confirmare de primire (A.R.) si se considerã primita de destinatar la data mentionatã de oficiul postal primitor pe aceastã confirmare.

16.3. Dacã notificanea se tnimite pnin telex sau telefax, ea se considenã pnimitã in prima zi lucrätoare dupã cea in care a lost expediatä.

16.4. Notificãrile verbale nu se iau in considenane de nici una dintre parti, dacã nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitãtile prevãzute la alineatele precedente.

 

XVII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

17.1. In cazul în care rezolvarea neîntelegerilor nu este posibilã pe cale amiabilã, ele vor fi supuse spre solutionare Curtii de Arbitraj Comercial International de pe lângã Camera de Comert si Industrie a României, conform regulamentului său.

 

XVIII. INCETAREA CONTRACTULUI

18.1. Prezentul contract înceteazã de plin drept, fãrã a mai fi necesarã interventia unui/unei tribunal arbitral/instante judecãtoresti, în cazul în care una dintre pãrti:

- nu îsi executã una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. ………….., din prezentul contract;

- este declaratã în stare de incapacitate de platä sau a fost declansatã procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executärii prezentului contract;

- cesioneazã dreptunile si obligatiile sale prevãzute de prezentul contract fãrã acondul celeilalte pãrti;

- îsi încalcã vreuna dintre obligatiile sale, dupã ce a fost aventizatã, printr-o notificare scrisã, de cãtre cealaltã pante, cã o nouã nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/ rezilierea prezentului contract.

sau

în termen de ……………… zile de la data primirii notificãrii prin care i s-a adus la cunostintã cã nu si-a executat ori îsi executã în mod necorespunzãtor oricare dintre obligatiile ce-i revin.

18.2. Partea care invocã o cauzã de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte pãrti, cu cel putin ………………….. zile înainte de data la care încetarea urmeazã sã-si producã efectele.

18.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente între pãrtile contractante.

18.3. Prevederile prezentului ………………………………………………………………………… nu înlãturã rãspunderea pãrtii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

 

XIX. CLAUZE FINALE

19.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional încheiat între părtile contractante.

19.2. Prezentul contract, împreunã cu anexele sale care fac parte integrantã din cuprinsul sãu, reprezintã vointa pãrtilor si înläturã orice altã întelegere verbalã dintre acestea, anterioanã sau ulterioarä încheierii lui.

19.3. In cazul în care pãrtile îsi încalcã obligatiile lor, neexercitarea de partea care suferã vreun preju­diciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bãnesc a obligatiei respective nu înseamnã cã ea a renuntat la acest drept al său.

19.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un numãr de…………….. exemplare, din care astăzi ………………………. , data semnãrii lui.

         

EXPORTATOR ………………………………………  REPREZENTANTI LEGALI, ………………………………………
    

IMPORTATOR ………………………………………  REPREZENTANTI LEGALI, ………………………………………

 

 

Chestionar

Cum ati ajuns pe acest site?
 

Advertising