Birou Avocatura - Moniana Iordachescu

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • blue color

Contract de CONSULTANTA

E-mail Print
User Rating: / 0
PoorBest 
CONTRACT DE CONSULTANTA

 

 

I. PĂRTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ........................................................................................ S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ............................., str. ........................... nr. ................ bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judet/sector ......................................, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului ........................................, sub nr. ......................................... din ............................., cod fiscal nr. .............................. din ................................, având contul nr. ........................... deschis la ............................, reprezentată de .........................................., cu functia de ........................................., în calitate de consultant, pe de o parte, si

sau

1.1. (numele si prenumele) ........................................, cu sediul în (localitatea) ................................, str. ..................................... nr. .............., bloc ........, scara ........, etaj ........, apartament .........., sector/judet ......................, posesorul autorizatiei nr. ...................... din ................., eliberată de Primăria ...................................., codul fiscal nr. ........................ din ....................., având contul nr. ....................................... deschis la ........................................, persoană fizică autorizată să desfăsoare activităti independente, în calitate de consultant, pe de o parte, si

sau

1.1. D .........................................................................., domiciliat în ................................................., str. ................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj ........, apartament ......., sector/judet ..................., născut la data de (ziua, luna, anul) .................................................... în (localitatea) ............................... sector/judet ........................., fiul lui .................................... si al ........................., posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria ......... nr. ........................, eliberat de ...................... la data de ..................., cod numeric personal .................................., în calitate de consultant, pe de o parte, si

1.2. S.C. ......................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ............................., str. ........................................... nr. .............., bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judet/sector ......................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comertului ........................................., sub nr. ........................ din ..............................., cod fiscal nr. .......................... din ..................................., având contul nr. ........................ deschis la ............................., reprezentată de ............................................, cu functia de ........................................., în calitate de beneficiar/client, pe de altă parte,

sau

1.2. D ............................................................., domiciliat în ..............................................................., str. ................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......, sector/judet ...................., născut la data de (ziua, luna, anul) .................................................... în (localitatea) ....................................... sector/judet ................................, fiul lui ....................... si al .........................., posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria ............ nr. ....................., eliberat de ...................... la data de ..................., cod numeric personal ..................................., în calitate de beneficiar/client, pe de altă parte,

       au convenit să încheie prezentul contract de consultantă, cu respectarea următoarelor clauze:

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Consultantul va asigura beneficiarului/clientului următoarele: *) ................................................... ..................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... .

2.2. Serviciile care fac obiectul prezentului contract vor fi asigurate de consultant, la capacitatea si eficienta maximă timp de .................... ore pe ..................... .

2.3. Majorarea numărului de ore se poate efectua prin act aditional încheiat de părti.

 

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract se încheie pe o durată de ......................... (zile/luni/ani), începând de la data de ........................ si până la data de ........................ .

 

IV. PRETUL CONTRACTULUI

4.1. Pretul serviciilor prestate si al lucrărilor efectuate este de ............................... lei pe ora de lucru efectivă.

4.2. Plata pretului se va efectua la sfârsitul lunii/a perioadei lucrate**).

4.3. Părtile au convenit ca beneficiarul/clientul să ramburseze consultantului cheltuielile pe care acesta le face în numele său, dacă acesta a fost, în prealabil, de acord cu plata lor.

4.4. Decontarea cheltuielilor făcute în numele beneficiarului se face pe bază de decont însotit de acte justificative legale.

4.5. Cheltuieli rambursabile sunt:

a)   ............................................................................................................................................

b)   ............................................................................................................................................

c)   ............................................................................................................................................ etc.

 

V. STATUTUL JURIDIC AL CONSULTANTULUI

5.1. În asigurarea serviciilor pe care le prestează si a lucrărilor pe care le efectuează, consultantul este persoană juridică independentă, care are statutul de angajat al clientului.

5.2. Consultantului îi revine plata tuturor impozitelor si taxelor legale.

5.3. În ceea ce priveste serviciile prestate sau lucrarea efectuată, consultantul se obligă să nu angajeze sau să efectueze nici o activitate în detrimentul intereselor beneficiarului/clientului.

 

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

6.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară interventia unui/unei tribunal arbitral/instante judecătoresti, în cazul în care una dintre părti:

·         nu îsi exercită una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. .......... din prezentul contract,

·         este declarată în stare de incapacitate de plăti sau a fost declansată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;

·         cesionează drepturile si obligatiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părti;

·         îsi încalcă vreuna dintre obligatiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.

sau

·         în termen de ........ zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunostintă că nu si-a executat ori îsi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligatiile ce-i revin.

6.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părti, cu cel putin ......... zile înainte de data la care încetarea urmează să-si producă efectele.

6.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente între părtile contractante.

6.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) ............................................................................. nu înlătură răspunderea părtii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

 

VII. CLAUZA PENALĂ

7.1. În cazul în care una dintre părti nu îsi îndeplineste obligatiile contractuale sau si le îndeplineste în mod necorespunzător, se obligă să plătească celeilalte părti penalităti daune - interese în valoare de ..................................., astfel: ................

 

VIII. FORTA MAJORĂ

8.1. Nici una dintre părtile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea în mod necorespunzător - total sau partial - a oricărei obligatii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligatiei respective a fost cauzată de forta majoră, asa cum este definită de lege.

8.2. Partea care invocă forta majoră este obligată să notifice celeilalte părti, în termen de .................... (zile, ore), producerea evenimentului si să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecintelor lui.

8.3. Dacă în termen de .................. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părtile au dreptul să-si notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre acestea să pretindă daune-interese.

 

IX. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE

9.1. Părtile se obligă să păstreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor, ca urmare a aducerii la îndeplinire a clauzelor prezentului contract, potrivit angajamentului anexă.

 

X. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRTI

10.1. În acceptiunea părtilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută în partea introductivă a prezentului contract.

10.2. În cazul în care notificarea se face pe cale postală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) si se consideră primită de destinatar la data mentionată de oficiul postal primitor pe această confirmare.

10.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

10.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părti, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitătile prevăzute la alineatele precedente.

 

XI. LITIGII

11.1. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părtile se vor adresa instantelor judecătoresti competente.

sau

11.1. În cazul în care rezolvarea neîntelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform Regulilor de procedură aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a României.

 

XII. CLAUZE FINALE

12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional încheiat între părtile contractante.

12.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă vointa părtilor si înlătură orice altă întelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

12.3. În cazul în care părtile îsi încalcă obligatiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligatiei respective nu înseamnă că ea a renuntat la acest drept al său.

12.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ............... exemplare, din care ..................... astăzi ........................., data semnării lui.

 

CONSULTANT
    

BENEFICIAR/CLIENT

 

Anexă

 
ANGAJAMENT

 

       Prezentul angajament pentru păstrarea confidentialitătii datelor, informatiilor si documentelor a fost încheiat între ....................................... si .............................................. si este conex contractului încheiat între acestea si înregistrat sub nr. ............., din ........................ .

I. Obiect

1.     Informatiile pe care le obtine (numele persoanei fizice sau, după caz, juridice) .................................................................................... ca efect al executării contractului sus-mentionat sunt strict confidentiale.

2.     Sunt confidentiale următoarele informatii:

a)   situatia financiară;

b)   proiectele de afaceri;

c)   produsele nelivrate pietei;

d)   procesele de fabricatie;

e)   licentele sau brevetele de inventii;

f)    alte informatii care reprezintă pozitia pe piată a (numele/denumirea) ..............................

3.     De asemenea, sunt confidentiale si următoarele documente care s-au pus sau se vor pune la dispozitia (numele, denumirea) .................................................................................................. .

II. Sfera circulatiei informatiilor

4.     (numele/denumirea) ..................................................................................................................... poate dezvălui informatii sau poate pune la dispozitie documente dintre cele mentionate la pct. 2 sau 3 numai persoanelor implicate în executarea clauzelor contractului sus-mentionat.

5.     Persoanele implicate în executarea contractului, respectiv managerii, contabilii, consilierii juridici si alte categorii de persoane, nu vor putea dezvălui informatiile confidentiale, cu exceptia cazului în care (numele/denumirea) .................................................aprobă în scris această posibilitate.

6.     (numele/denumirea) ....................................................................................................................... va folosi informatiile numai în scopul luării unor decizii cu privire la executarea contractului sus-mentionat, fiind tinute să nu le utilizeze în nici un alt scop.

III. Durata angajamentului

7.     Durata prezentului angajament este ..................................., în afară de cazul în care una dintre părti notifică în scris celeilalte încetarea lui înainte de termen.

8.     Notificarea prevăzută la pct. 7 trebuie să fie făcută cu ............ zile înainte de a deveni efectivă hotărârea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului angajament.

IV. Sanctiuni pentru nerespectarea angajamentului

9.     Partea care încalcă prevederile prezentului angajament se obligă la plata unor despăgubiri astfel: ...................................................................................................................................................... .

10.   Exonerează de răspundere următoarele situatii:

a)   dacă informatiile erau cunoscute înainte de a fi fost obtinute de la ..................................;

b)   informatia a fost primită dintr-o sursă neconfidentială;

c)   dezvăluirea informatiei s-a făcut după ce s-a primit acordul scris pentru aceasta;

d)   informatia era de circulatie publică la data dezvăluirii ei;

e)   ......................................................... a fost obligată în mod legal să dezvăluie informatia.

V. Încetarea angajamentului

11.   Încetarea angajamentului are loc la încheierea duratei lui.

12.   La data încetării lui, informatiile prevăzute la pct. 2 si 3 nu mai au caracter confidential, cu toate consecintele ce decurg din aceasta.

       Prezentul angajament s-a încheiat în ........... exemplare, din care ............., astăzi ................... .

 

SEMNĂTURILE PĂRTILOR

 

___________________

            *) Se înscriu serviciile, lucrările etc. pe care le va efectua, precum si avizele/aprobările (dacă este cazul) pe care le va obtine consultantul.

            **) Dacă durata serviciilor este mai mică de o lună.

 

Chestionar

Cum ati ajuns pe acest site?
 

Advertising