Birou Avocatura - Moniana Iordachescu

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • blue color

Contract de DEPOZIT

E-mail Print
User Rating: / 0
PoorBest 
CONTRACT DE DEPOZIT

Incheiat astăzi ………………….

la data de ………………………………

 

I. PĂRTILE CONTRACTANTE

 

1.1. Dl.……………………………………….., domiciliat in ………………………………………… str. ……………………….…….  nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… judet/sector ………………, născut la data de ………………………………………………………...                                   
in ………………………….. sector/judet ………………………, fiul lui ……………………………  si al ……………………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de………………...…………., cod numeric personal ………………………………………..                     
in calitate de deponent, pe de o parte, si

 

1.2. Dl. …………………………………….., domiciliat in ……………………………………… str. ……………………….…….  nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… judet/sector ………………, născut la data de ………………………………………………………...                                   
in ………………………….. sector/judet ………………………, fiul lui ………………………… si al ……………………, posesorul buletinului de identitate seria …………. nr. ………… eliberat de………………...…………., cod numeric personal ……………………………………….. in calitate de depozitar, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de depozit, cu respectarea următoarelor clauze:

 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

2.1. Deponentul încredintează depozitarului spre păstrare, cu titlu de depozit, bunurile prevăzute în anexa nr. …………………. care face parte integrantă din prezentul contract.

2.2. Depozitarul asigură păstrarea bunurilor în imobilul proprietate situat în localitatea ……………………………, str. ………………………..………….,  nr. ……, bloc ……, scara ……, etaj ……, apartament ……, sector/judet ……………………………………….               

2.3. Predarea-primirea bunurilor se va face pe bază de proces-verbal, ce constituie parte integrantă a prezentului contract, până la data de …………………………..                 

Procesul-verbal de predare-prirnire va cuprinde: denumirea, caracteristicile, unitatea de măsură, cantitatea, calitatea, ambalajul si preturile, precum si mentiuni dacă bunurile sunt sau nu perisa­bile ori alte mentiuni necesare identificării lor.

 
III. DURATA CONTRACTULUI

 

3.1. Durata depozitării bunurilor primite în depozit este de …………………….., începând de la data de ……………………..  până la data de ……………………..      

3.2. La încheierea termenului, deponentul va ridica bunurile pe bază de proces-verbal de predare­-primire care va contine datele prevăzute la pct. 2.3 alin. 2.

 
IV. PRETUL CONTRACTULUI

 

4.1. Pretul depozitării este de …………………………….. lei lunar, pe toată durata contractului si va fi indexat în functie de ……………………………., pe bază de act aditional încheiat între părti.

4.2. Plata pretului se va face lunar, până la data de …………………….. a lunii curente pentru luna anterioară/în termen de 5 zile de la împlinirea duratei depozitării.

 

V. CLAUZA PENALA

 

5.1. Neplata pretului la termenul stabilit îl îndreptăteste pe depozitar să perceapă o penalitate de întârziere de …………………….. %, calculată asupra sumei neachitate.

 

VI. DREPTURI SI OBLIGATII

 

6.1. Depozitarul are urmätoarele obligatii:

a) să păstreze bunurile primite în depozit si să îngrijească de ele asa cum se îngrijeste de bunurile sale;

b)      sä asigure integritatea bunurilor ce i s-au încredintat, să ia mäsuri de prevenire a deteriorării sau degradării br;

c) să nu folosească bunurile în interes personal;

d)      să nu înstrăineze bunurile care fac obiectul prezentului contract;

e)       să ia măsuri pentru asigurarea si garantarea secretului depozitului;

f)       sä restituie bunurile în starea în care au fost preluate la expirarea duratei prezentului contract sau la cererea deponentului. Restituirea bunurilor se va face de la locul de depozitare pe cheltuiala deponentului.

6.2. Depozitarul are dreptul să retina bunurile, în cazul în care deponentul nu le ridică la expirarea du­ratei prezentului contract, până când acesta achită depozitarului pretul convenit sau sumele rămase de plată.

6.3. Deponentul are următoarele obligatii:

a) sã achite la termenul stabilit pretul convenit pentru depozitarea bunurilor;

b)      sä ridice bunurile la expirarea duratei prezentului contract, pe cheltuiala sa;

c) să elibereze depozitul/locul de depozitare la termenul stabilit.

6.4. Deponentul are dreptul să solicite oricând restituirea bunuribor în starea în care au fost predate, în caz contrar are dreptul de a cere despăgubiri.

 

VII. FORTA MAJORA

 

7.1. Nici una dintre părtile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea în mod necorespunzâtor - total sau partial - a oricărei obligatii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligatiei respecti­ve a fost cauzată de forta majorä, asa cum este definită de lege.

7.2. Partea care invocă forta majoră este obligată să notifice celeilalte părti, în termen de …., producerea evenimentului si sa ia toate măsurile posibile în vederea limitärii consecintelor lui.

7.3. Dacă în termen de ……….. de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părtile au dreptul să-si notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese.

 
VIII. NOTIFICARILE INTRE PARTI

 

8.1. In acceptiunea părtilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este vababil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa prevăzută în partea introductivă a prezentului contract.

8.2. In cazul în care notificarea se face pe cale postală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandatã, cu confirmare de primire si se consideră primită de destinatar la data mentionată de oficiul postal primitor pe această confirmare.

8.3. Daca confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare dupa cea în care a fost expediată.

8.4. Notificarile verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părti, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitătile prevăzute la alineatele precedente.

 
IX. CLAUZE FINALE

 

9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional încheiat între părtile contractante.

9.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă vointa părtilor si înlătură orice altă întelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii Iui.

9.3. In cazul în care părtile îsi încalcă obligatiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligatiei respective nu înseamnă că ea a renuntat la acest drept al său.

9.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ……….… exemplare, din care ……….… astazi ……………………………., data semnării lui.

                                                                                        

DEPONENT
    

DEPOZITAR

 

Chestionar

Cum ati ajuns pe acest site?
 

Advertising