Birou Avocatura - Moniana Iordachescu

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • blue color

Contract INDIVIDUAL de MUNCA

E-mail Print
User Rating: / 4
PoorBest 
CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCÃ

încheiat si înregistrat sub nr. .../... în registrul general de evidentã a salariatilor*)

 

          A. Pãrtile contractului

          Angajator - persoana juridicã/fizicã ....., cu sediul/domiciliul în ....., înregistratã la registrul comertului/autoritãtile administratiei publice din .... sub nr. ......, cod fiscal ....., telefon ......, reprezentatã legal prin ......, în calitate de ....,

          si

          salariatul/salariata - domnul/doamna ..., domiciliat/domiciliatã în localitatea ....., str. .... nr. ......, judetul ...., posesor/posesoare al/a buletinului/cãrtii de identitate/pasaportului seria .... nr. .., eliberat/eliberatã de ...... la data de ..., CNP ....., permis de muncã seria ...... nr. .... din data ......,  am încheiat prezentul contract individual de muncã în urmãtoarele conditii asupra cãrora am convenit:

B. Obiectul contractului: ...

C. Durata contractului:

a) nedeterminatã, salariatul/salariata ... urmând sã înceapã activitatea la data de ......;

b) determinatã, de ..... luni, pe perioada cuprinsã între data de ...... si data de ..../pe perioada suspendãrii contractului individual de muncã al titularului de post.

D. Locul de muncã

1. Activitatea se desfãsoarã la .

2. În lipsa unui loc de muncã fix salariatul va desfãsura activitatea astfel: ...

E. Felul muncii

Functia/meseria  conform Clasificãrii ocupatiilor din România

F. Atributiile postului

Atributiile postului sunt prevãzute în fisa postului, anexã la contractul individual de muncã*).

G. Conditii de muncã

1. Activitatea se desfãsoarã în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.

2. Activitatea prestatã se desfãsoarã în conditii normale/deosebite/speciale de muncã, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

H. Durata muncii

1. O normã întreagã, durata timpului de lucru fiind de .. ore/zi,  ore/sãptãmânã.

a) Repartizarea programului de lucru se face dupã cum urmeazã:  (ore zi/ore noapte/inegal).

b) Programul de lucru se poate modifica în conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncã aplicabil.

2. O fractiune de normã de .. ore/zi (cel putin 2 ore/zi), .. ore/sãptãmânã.

a) Repartizarea programului de lucru se face dupã cum urmeazã:  (ore zi/ore noapte).

b) Programul de lucru se poate modifica în conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncã aplicabil.

c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de fortã majorã sau pentru alte lucrãri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlãturãrii consecintelor acestora.

I. Concediul

Durata concediului anual de odihnã este de  zile lucrãtoare, în raport cu durata muncii (normã întreagã, fractiune de normã).

De asemenea, beneficiazã de un concediu suplimentar de …

J. Salariul:

1. Salariul de bazã lunar brut: … lei

2. Alte elemente constitutive:

a) sporuri .........;

b) indemnizatii .........;

c) alte adaosuri ......... .

3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucreazã ori în zilele de sãrbãtori legale se compenseazã cu ore libere plãtite sau se plãtesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncã aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

4. Data/datele la care se plãteste salariul este/sunt .........”

K. Drepturi si obligatii ale pãrtilor privind securitatea si sãnãtatea în muncã:

a) echipament individual de protectie .........;

b) echipament individual de lucru .........;

c) materiale igienico-sanitare .........;

d) alimentatie de protectie .........;

e) alte drepturi si obligatii privind sãnãtatea si securitatea în muncã .........”

          L. Alte clauze:

a) perioada de probã este de ...;

b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de .. zile lucrãtoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncã;

c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de  zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncã;

d) în cazul în care salariatul urmeazã sã-si desfãsoare activitatea în strãinãtate, informatiile prevãzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regãsi si în contractul individual de muncã;

e) alte clauze.

M. Drepturi si obligatii generale ale pãrtilor

1. Salariatul are, în principal, urmãtoarele drepturi:

a) dreptul la salarizare pentru munca depusã;

b) dreptul la repaus zilnic si sãptãmânal;

c) dreptul la concediu de odihnã anual;

d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

e) dreptul la securitate si sãnãtate în muncã;

f) dreptul la formare profesionalã, în conditiile actelor aditionale.

2. Salariatului îi revin, în principal, urmãtoarele obligatii:

a) obligatia de a realiza norma de muncã sau, dupã caz, de a îndeplini atributiile ce îi revin conform fisei postului;

b) obligatia de a respecta disciplina muncii;

c) obligatia de fidelitate fatã de angajator în executarea atributiilor de serviciu;

d) obligatia de a respecta mãsurile de securitate si sãnãtate a muncii în unitate;

e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.

3. Angajatorul are, în principal, urmãtoarele drepturi:

a) sã dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitãtii lor;

b) sã exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

c) sã constate sãvârsirea abaterilor disciplinare si sã aplice sanctiunile corespunzãtoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncã aplicabil si regulamentului intern.

4. Angajatorului îi revin, în principal, urmãtoarele obligatii:

a) sã acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncã, din contractul colectiv de muncã aplicabil si din lege;

b) sã asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncã si conditiile corespunzãtoare de muncã;

c) sã informeze salariatul asupra conditiilor de muncã si asupra elementelor care privesc desfãsurarea relatiilor de muncã;

d) sã elibereze, la cerere, toate documentele care atestã calitatea de salariat a solicitantului;

e) sã asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

N. Dispozitii finale

Prevederile prezentului contract individual de muncã se completeazã cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii si ale contractului colectiv de muncã aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/national, înregistrat sub nr. ../.. la Directia generalã de muncã si solidaritate socialã a judetului/municipiului .../Ministerul Muncii si Solidaritãtii Sociale.

Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executãrii contractului individual de muncã impune încheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale.

Prezentul contract individual de muncã s-a încheiat în douã exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

O. Conflictele în legãturã cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncã sunt solutionate de instanta judecãtoreascã competentã material si teritorial, potrivit legii.

 

Angajator,

………………………
    

Salariat,

………………………

Reprezentant legal,

………………………

         

Pe data de ... prezentul contract înceteazã în temeiul art.  Din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în urma îndeplinirii procedurii legale.

 

Angajator,

 

Chestionar

Cum ati ajuns pe acest site?
 

Advertising