Birou Avocatura - Moniana Iordachescu

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • blue color

Contract de INTRETINERE

E-mail Print
User Rating: / 1
PoorBest 
CONTRACT DE INTRETINERE

Incheiat astăzi ………………….

la ………………………………

 
I. PĂRTILE CONTRACTANTE

 

1.1. D ……………………………………….., domiciliat in …………………………………………                        
str. ……………………….…….  nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… judet/sector ………………, născut la data de ……………………………………………………….. (ziua, luna, anul) in ………………………….. (localitatea)sector/judet ………………………, fiul lui …………………………… si al ……………………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de………………...…………., cod numeric personal …………………………………… in calitate de întretinut, pe de o parte, si

 

1.2. D ……………………………………….., domiciliat in …………………………………………                        
str. ……………………….…….  nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… judet/sector ………………, născut la data de ………………………………………………………... (ziua, luna, anul) in ………………………….. (localitatea) sector/judet ………………………, fiul lui …………………………… si al ……………………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de………………...…………., cod numeric personal ……………………………………….. in calitate de întretinător, pe de altă parte, au convenit să incheie prezentul contract de intretinere cu respectarea următoarelor clauze:

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

2.1. Intretinutul transmite intretinătorului dreptul de proprietate asupra următoarelor valori si/sau bunuri           …………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….                                                              

in scopul următoarelor prestatii in favoarea intretinutului/beneficiarul întretinerii (numele si prenumele, precum si domiciliul acestuia)      …………………………………………………………….……………………………………………………………

 
III. OBLIGATIILE PĂRTILOR

 

3.1. Obligatiile întretinutului sunt următoarele:

 

- să transmită întretinătorului bunurile care constituie obiectul prezentului contract;

- să garanteze că bunurile transmise nu au fost scoase din circuitul civil, rămânând continuu în proprietatea sa si că bunurile nu sunt grevate de sarcini sau servituti garantându-l pe între­tinător si impotriva oricărei evictiuni, totale sau partiale, conf. art. 1337 din Cod civil.

 

3.2. Obligatiile întretinătorului sunt următoarele:

 

- să accepte acordarea de întretinere întretinutului/beneficiarului întretinerii pe toată du­rata prezentului contract;

- să primească în proprietate bunurile care fac obiectul acestui contract;

- să acorde întretinutului o sumă de bani echivalentä cu …………………………………………, în fiecare lună, în cazul în care executarea în natură a obligatiei nu va mai fi posibilă.

 
IV. DURATA CONTRACTULUI

 

4.1. Părtile au convenit să încheie prezentul contract de întretinere pe termen de …………….….. ani începând cu data de ………………… până la data de ……………………/pe durată nelimitată.

                            
V. CLAUZE FINALE

 

5.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional încheiat între părtile contractante.

5.2. Prezentul contract reprezintă vointa părtilor si înlătură orice altă întelegere verbala dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

5.3. In cazul în care părtile îsi încalcă obligatiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligatiei respective nu înseamnă că ea a renuntat la acest drept al său.

5.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de …..……..… exemplare din care …….……… astăzi …………………, data semnării lui.

 

INTRETINUT,
    

INTRETINĂTOR,

 

Chestionar

Cum ati ajuns pe acest site?
 

Advertising