Birou Avocatura - Moniana Iordachescu

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • blue color

Contract de IPOTECA

E-mail Print
User Rating: / 0
PoorBest 
CONTRACT DE IPOTECĂ

Incheiat astăzi ………………….

la ………………………………

 
I. PĂRTILE CONTRACTANTE

 

1.1. D ……………………………………….., domiciliat in ………………………………………… (localitatea) str. ……………………….…….  nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… judet/sector ………………, născut la data de ………………………………………………………... (ziua, luna, anul) in ………………………….. sector/judet ………………………, fiul lui ………………………… si al ……………………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de………………...…………., cod numeric personal ……………………………………….. in calitate de creditor ipotecar, pe de o parte, si

 

1.2. D ……………………………………….., domiciliat in ………………………………………… str. ……………………….…….  nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… judet/sector ………………, născut la data de ……………………...(ziua, luna, anul) in ………………………….. (localitatea) sector/judet ………………………, fiul lui …………………………… si al ……………………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de………………...…………., cod numeric personal ………………………………………..                     
in calitate de debitor ipotecar, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de ipotecă, cu respectarea următoarelor clauze:

 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

2.1. Obiectul contractului îl reprezintă garantarea împrumutului în valoare de ………………… lei cu o dobândă de ……………… % pe an, obtinut de debitorul ipotecar de la creditorul ipotecar conform contractului de împrumut nr. …………….. încheiat la data de  .………………….              

2.2. a) Imobilul ipotecat prin care se garantează împrumutul este situat în …………………………. str. ………………………… nr. ……, sectorul/judetul …………………… si se compune  din …………… camere plus dependinte, fiind în suprafată totală de ………………… mp.

b) Acest apartament se află în circuitul civil si a intrat în proprietatea debitorului ipotecar prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ………………  din ………………. transcris în Cartea funciară nr. ………………….,  fiind liber de orice sarcini asa cum rezultă din Certificatul nr. ……………….. din ……………………. anexat la prezentul contract.

2.3. a) Debitorul ipotecar se obligă să nu înstrăineze imobilul a cărui ipotecă constituie obiectul prezentului contract până la rambursarea împrumutului si a dobânzilor aferente la scadentă.

b) Totodată, debitorul ipotecar se obligă să transcrie ipoteca în Cartea funciară nr. …………, iar în baza ei, creditorul ipotecar poate trece la executarea silită, în cazul în care debitorul ipotecar nu-si lichidează datoria la scadentă.

 
III. LITIGII

 

3.1. Părtile au convenit că toate neîntelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentantii lor.

3.2. In cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părtile se vor adresa instantelor judecătoresti competente.

 
IV. CLAUZE FINALE

 

4.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional încheiat între părtile contractante.

4.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă vointa părtilor si înlătură orice altă întelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui

4.3. In cazul în care părtile isi încalcă obligatiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligatiei respective nu înseamnă că ea a renuntat la acest drept al său.

4.4. Redactat si editat/dactilografiat în ……………. exemplare la ……………………………                  

 

S-au eliberat ………………… exemplare.

 

 

 

CREDITOR IPOTECAR,
    

DEBITOR IPOTECAR

 

Chestionar

Cum ati ajuns pe acest site?
 

Advertising