Birou Avocatura - Moniana Iordachescu

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • blue color

Contract de RENTA VIAGERA

E-mail Print
User Rating: / 2
PoorBest 
CONTRACT DE RENTA VIAGERA

Incheiat astăzi ………………….

la ………………………………

 

I. PĂRTILE CONTRACTANTE

 

1.1. D ……………………………………….., domiciliat în ………………………………………… str. ……………………….…….  nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… judet/sector ………………, născut la data de ………………………………………………………... (ziua, luna, anul) în ………………………….. (localitatea) sector/judet ………………………, fiul lui …………………………… si al ……………………, posesorul actului de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de………………...…………., cod numeric personal …………………………….. în calitate de credirentier, pe de o parte, si

1.2. D ……………………………………….., domiciliat în ……………………………………… str. ……………………….…….  nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… judet/sector ………………, născut la data de ………………………... (ziua, luna, anul) în ………………………….. (ziua, luna, anul)sector/judet ………………………, fiul lui …………………………… si al ……………………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de………………...…………., cod numeric personal ………………………………………..în calitate de debirentier, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de rentă viageră, cu respectarea următoarelor clauze:

 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

2.1. Credirentierul transmite debirentierului cu titlu oneros/gratuit următoarele bunuri ………………………………………

2.2. Credirentierul declară că bunurile nu au fost scoase din circuitul civil, rãmânând continuu în stăpânirea sa, în mod legal, nu sunt grevate de sarcini sau servituti si garantează pe debirentier împotriva evictiunii, totale sau partiale, în conformitate cu prevederile art. 1337 din Codul civil.

sau

2.2. Credirentierul plăteste suma de …………………… lei debirentierului, cu scopul ca acesta din urmă să plătească credirentierului o rentă lunară de ………………….. lei, până la decesul credirentierului.

 
III. DURATA CONTRACTULUI

 

3.1. Contractul începe să-si producă efectele o data cu plata primei rate la data de ………………..., asigurându-se o rentă viageră anuală de ………………….. lei, plătibilă la locuinta credirentierului, în rate lunare egale, în ziua a ………………… a fiecărei luni.

3.2. La data decesului credirentierului …………………….. încetează si plata rentei viagere, din chiar ziua decesului acestuia. Mostenitorii vor primi renta viageră restantă, dupã ce vor face dovada calităţii de mostenitori.

 

 
IV. OBLIGATIILE PARTILOR

 

4.1. Obligatiile debirentierului sunt următoarele: garantează cu ………………………………………… (ipotecă, fidejusiune) plata rentei viagere si se obligă că nu va diminua această garantie;

a) să plătească renta la termenele stabilite;

b) în caz de rezolutiune a contractului are obligatia de a institui credirentierului bunurile/suma primită;

c) dacă intervine anularea contractului din culpa sa, se obligă să repare credirentierului prejudiciul cauzat.

 

V. INCETAREA CONTRACTULUI

 

5.1. Contractul de rentä viageră încetează:

a) prin moartea persoanei în favoarea căreia s-a constituit renta;

b) la împlinirea termenului de prescriptie extinctivă;

 
VI. CLAUZA PENALA

 

6.1. In cazul în care una dintre părti nu îsi îndeplineste obligatiile contractuale sau si le îndeplineste în mod necorespunzător, se obligă să plătească celeilalte pãrti daune-interese în valoare de ………………….., astfel:      

 

VII. CLAUZE FINALE

 

7.1. Prezentul contract, reprezintă vointa părtilor si înlătură orice altă întelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

7.2. In cazul în care părtile îsi încalcă obligatiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligatiei respective nu însearnna că ea a renuntat la acest drept al său.

7.3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ……………….. exemplare, din care astăzi, data semnării lui.

         

CREDIRENTIER
    

DEBIRENTIER

         

NOTA:

In cazul în care obiectul contractului de rentă viageră îl reprezinta un teren, actul se întocmeste în formă autenticã.

 

Chestionar

Cum ati ajuns pe acest site?
 

Advertising